Bảng giá internet cáp quang Viettel Doanh Nghiệp

Gói cước F200 Basic

2.200.000

Bảng giá internet cáp quang Viettel Doanh Nghiệp

Gói cước F200 Plus

4.400.000

Bảng giá internet cáp quang Viettel Doanh Nghiệp

Gói cước F200N

1.100.000

Bảng giá internet cáp quang Viettel Doanh Nghiệp

Gói cước F300 Basic

7.700.000

Bảng giá internet cáp quang Viettel Doanh Nghiệp

Gói cước F300 Plus

9.900.000

Bảng giá internet cáp quang Viettel Doanh Nghiệp

Gói cước F300N

6.050.000

Bảng giá internet cáp quang Viettel Doanh Nghiệp

Gói cước F500 Basic

13.200.000

Bảng giá internet cáp quang Viettel Doanh Nghiệp

Gói cước F500 Plus

17.600.000

Bảng giá internet cáp quang Viettel Doanh Nghiệp

Gói cước F90 Basic

660.000

Bảng giá internet cáp quang Viettel Doanh Nghiệp

Gói cước F90 Plus

880.000

Bảng giá internet cáp quang Viettel Doanh Nghiệp

Gói cước F90N

440.000

Bảng giá internet wifi Viettel cá nhân

Gói cước SUPPER NET 1

225.000