Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Net 1 Plus

187.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Net 2 Plus

202.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Net 3 Plus

232.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Net 4 Plus

282.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Net 5 Plus

322.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Suppernet 1

247.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Suppernet 2

267.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Suppernet 4

282.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Suppernet 5

322.000